درباره آی تی هاب

آی تی هاب ithub پنجــره واحــد فــروش ســرویس های اســتعلامی و پایــه کاربــردی  و هوش مصنوعی به همــراه کیــف پــول اختصاصــی است.ایــن ســامانه قابلیــت ارائــه خدمــات به کسب و کارها، سازمان ها و نهاهای خصوصی و دولتــی را دارد.

0
احراز هویت انجام شده
0
تعداد مشتریان
0
شرکا تجاری

تیم ما

مشتریان ما